Eastern Syriac :ܡܲܓܪܘܼܫܹܐ
Western Syriac :ܡܰܓܪܽܘܫܶܐ
Root :ܓܪܫ
Eastern phonetic :mag ' ru: ši:
Category :verb
[Time]
English :transitive verb : 1) to defer , to put aside , to postpone to a future time , to delay ; 2) to prolong , to extend the duration of , to continue ; 3) Rhétoré : to cause to be pulled / to have pulled ;
French :verbe transitif :1) remettre à plus tard , ajourner , différer , surseoir , renvoyer à plus tard , mettre de côté , retarder ; 2) prolonger , étendre la durée , continuer , proroger ; 3) Rhétoré : faire tirer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܪܫ, ܡܓܲܪܓܸܫ, ܡܲܓܪܸܫ, ܓܪܝܼܫ ܠܵܗܿ, ܓܪܝܼܫܵܐ, ܓܵܪܸܫ, ܓܪܵܫܵܐ, ܓܪܝܼܫܬܵܐ, ܓܪܝܼܫܵܐ݇ܝܘܸܢ, ܓܪܝܼܫܵܐ݇ܝܘܸܢ ܗ݇ܘܵܐ, ܒܸܕ ܗܵܘܹܝܢ ܓܪܝܼܫܵܐ, ܒܸܕ ܗܵܘܹܝܢ ܗ݇ܘܵܐ ܓܪܝܼܫܵܐ, ܕܗܵܘܹܝܢ ܓܪܝܼܫܵܐ, ܗܘܹܐ ܗ݇ܘܵܐ ܠܝܼ ܓܪܝܼܫܵܐ, ܓܵܪܸܫ

See also : ܡܲܚܡܘܼܠܹܐ, ܡܲܡܗܘܼܪܹܐ, ܡܲܡܗܸܪ, ܬܗܵܐ