Eastern Syriac :ܡܛܲܗܡܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܛܰܗܡܳܢܳܐ
Root :ܛܗܡ
Eastern phonetic :mṭah ' ma: na:
Category :noun
[Human → Family]
English :a relation , a person connected by consanguinity or affinity , a kinsman , a man of the same race or family , a fellow countryman (?) ; plural : ܡܛܲܗܡܵܢܹ̈ܐ : kindred , kinsfolk , sibs , siblings , memebers of the family / family members ;
French :un parent / un proche de la famille , quelqu'un d'apparenté à soi , quelqu'un de la famille , quelqu'un de proche par les liens du sang ou les goûts , un compatriote (?) , quelqu'un de la même race ou de la même famille pluriel : ܡܛܲܗܡܵܢܹ̈ܐ : les proches parents / les parents proches , la famille au sens large ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܗܡ, ܬܘܼܚܡܵܐ, ܫܲܦܝܼܪ ܛܘܼܗܡܵܐ, ܡܛܲܗܡܘܼܬܵܐ, ܣܵܓܝܼ ܛܘܼܗܡܵܝܘܼܬܵܐ, ܡܛܲܗܡܘܼܬܵܐ, ܪܲܒܘܼܬ ܛܘܿܗܡܵܐ, ܛܘܿܗܡܵܢܵܝܵܐ, ܡܛܲܗܡܵܐ, ܛܘܿܗܡܵܐ

See also : ܐ݇ܚܝܵܢܹ̈ܐ, ܐ݇ܚܝܵܢܵܬܹ̈ܐ, ܡܛܲܗܡܵܢܹ̈ܐ, ܩܲܪ̈ܝܼܒ݂ܹܐ, ܒܢܲܝ̈ ܓܸܢܣܵܐ, ܚܸܙܡܵܢܹ̈ܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun