Eastern Syriac :ܡܲܟܦܘܼܪܹܐ
Western Syriac :ܡܰܟܦܽܘܪܶܐ
Root :ܟܦܪ
Eastern phonetic :mak ' pu: ri
Category :verb
[Moral life → Fault]
English :1) to cause to renounce , to cause to deny , to make to curse / to recant , to bribe into betraying (?) ; 2) to offend , to hurt (one's feelings) , to insult , to affront , to slight , to malign ;
French :1) faire renier , faire abandonner , faire renoncer (à ...) , faire désavouer , faire abjurer , faire dénoncer , faire maudire / blasphémer contre / invectiver , soudoyer (?) / amener à trahir (?) ; 2) blesser , heurter , offenser , froisser , offusquer , choquer , outrager , insulter ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܟܦܵܪܬܵܐ, ܟܦܵܪܵܐ, ܡܲܟܦܵܪܬܵܐ, ܟܲܦܪܵܢܵܐ, ܟܦܪ

See also : ܨܵܥܘܿܪܹܐ, ܠܐܵܛܵܐ, ܠܘܼܛ, ܠܵܛܵܐ, ܠܝܼܛܵܐ, ܠܝܵܛܵܐ, ܡܲܚܪܘܼܡܹܐ, ܪܲܦܘܼܝܹܐ ܐܝܼܕܵܐ, ܫܲܟܘܼܟܹܐ, ܠܵܩܹܪܕܝܼ