Eastern Syriac :ܡܵܠܵܦܬܵܐ
Western Syriac :ܡܳܠܳܦܬܳܐ
Root :ܝܠܦ
Eastern phonetic :ma: ' la:p ta:
Category :noun
[Humanities]
English :teaching , the act or business of instructing , instruction , tutoring (?) , coaching (?) ; (JAAS) : ܥܸܠܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܢܲܫܝܼܫܘܼܬܵܐ ܝܼܠܵܗ ܠܲܝܬܵܝܘܼܬܵܐ ܩܸܢܛܪ̈ܘܿܢܸܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ : the reason for this weakness in the knowledge of Sureth is the non-existence of centres for teaching the language ;
French :l'enseignement , l'éducation , l'instruction , la formation , l'action ou le métier d'enseigner / éduquer / instruire / former ; (JAAS) : ܥܸܠܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܢܲܫܝܼܫܘܼܬܵܐ ܝܼܠܵܗ ܠܲܝܬܵܝܘܼܬܵܐ ܩܸܢܛܪ̈ܘܿܢܸܐ ܕܡܲܠܲܦܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ : la raison de cette faiblesse dans la connaissance du soureth est l'absence / la non-existence de centres d'enseignement de le la langue ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܠܦ, ܒܸܝܬ ܡܲܠܲܦܬܵܐ

See also : ܐܸܣܟܘܼܠܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܣܸܦܪܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܨܵܘܒܵܐ, ܒܹܝܬ݂ ܕܪܵܫܵܐ, ܒܸܝܬ ܩܪܵܝܬܵܐ, ܒܸܝܬ ܡܲܩܪܵܝܬܵܐ, ܐܸܣܟܘܿܠܵܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܟܢܘܼܫܬܵܐ, ܒܹܝܬ ܣܸܦܪܵܐ, ܡܲܕܪܸܫܬܵܐ, ܟܢܘܼܫܬܵܐ, ܒܹܝܬ ܣܵܦܪܵܐ, ܡܲܕܪܲܫܬܵܐ, ܡܕܲܪܫܵܐ