Eastern Syriac :ܡܲܢܫܘܼܩܹܐ
Western Syriac :ܡܰܢܫܽܘܩܶܐ
Root :ܢܫܩ
Eastern phonetic :man ' šu: ki
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :1) to allow self to be kissed ; 2) to kiss excessively ;
French :1) se laisser embrasser / donner un baiser ; 2) couvrir de baisers , embrasser avec excès ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܢܫܩ, ܢܸܫܩܵܐ, ܢܘܼܫܩܬܵܐ, ܢܘܼܫܲܩܬܵܐ, ܢܵܫܹܩ, ܢܫܵܩܵܐ , ܢܫܵܩܬܵܐ , ܡܲܢܫܘܼܩܬܵܐ