Eastern Syriac :ܡܪܵܥ
Western Syriac :ܡܪܳܥ
Root :ܡܪܥ
Eastern phonetic :' mra:
Category :verb
[Human → Disease]
English :to become / fall sick , to be affected with a disease , to become ill , to catch a complaint / illness / ailment / sickness / malady ;
French :devenir / tomber malade , contracter une maladie , attraper mal ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܪܥ, ܡܲܡܪܥܘܼܝܹܐ, ܡܪܵܥܝܬܵܐ, ܛܲܦܝܵܢܵܐ ܡܲܪܥܵܐ, ܛܦܵܝܬܵܐ ܪܡܲܪܥܵܐ, ܡܲܡܪܥܘܼܝܹܐ ܠܸܒܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܓ̰ܝܼܓܲܪ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܝܲܪܚܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ ܕܪܹܫܵܐ, ܡܲܪܥܵܐܛܲܦܝܵܢܵܐ, ܡܵܪܸܥ, ܡܲܡܪܸܥ, ܡܘܼܪܵܥܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ

See also : ܟܪܵܗܵܐ, ܟܪܝܼܗܵܐ, ܟܪܝܼܗܵܐܝܼܬ, ܟܪܝܼܗܘܼܬܵܐ, ܫܵܩܹܡ, ܟܵܐܹܒ݂, ܟܝܵܒ݂ܵܐ, ܟܵܪܹܗ, ܟܪܵܗܵܐ, ܐܵܠܹܠ, ܐܠܵܠܵܐ, ܡܵܪܹܥ, ܡܪܵܥܵܐ, ܫܵܩܹܡ

Source : Oraham