Eastern Syriac :ܢܲܗܪܵܢܵܐ
Western Syriac :ܢܰܗܪܳܢܳܐ
Root :ܢܗܪ
Eastern phonetic :nah ' ra: na:
Category :noun
[Country → Trees]
English :1) a faggot , a bundle of sticks or small branches of trees used as a fascine or fuel ; 2) a torch ;
French :1) un fagot (de bois) ; 2) une torche , un flambeau ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܢܗܪ, ܢܘܼܪܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܢܘܼܪܵܐ, ܢܵܗܵܪܵܐ , ܢܘܼܗܪܵܢܵܝܵܐ , ܢܘܼܗܪܵܐ , ܢܘܼܗܵܪܵܐ , ܡܲܢܗܪܵܢܵܐ, ܡܸܬܢܲܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܢܲܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܸܢܵܗ݇ܪ, ܢܘܼܗܵܪܵܐ, ܡܲܢܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܢܗܘܼܪܹܐ, ܡܲܢܗܸܪ, ܢܲܗܪܵܢܵܐ, ܢܗܘܿܪܵܐ, ܢܲܗܝܼܪܵܐ, ܢܲܗܝܼܪܘܼܬܵܐ

See also : ܨܲܠܒܘܿܢܝܵܐ, ܕܲܕܝܼܢ, ܠܲܡܦܹܝܕܵܐ, ܡܵܫܲܥܠܵܐ, ܦܸܢܵܗ݇ܪ, ܢܲܦ̮ܛܝܼܪܵܐ, ܒܘܼܓ݂ܟ̰ܵܐ, ܒܘܼܩܟ̰ܵܐ, ܟܲܦܵܐ

Source : Oraham