Eastern Syriac :ܣܸܟܬܵܐ ܕܦܬܵܢܵܐ
Western Syriac :ܣܶܟܬܳܐ ܕܦܬܳܢܳܐ
Eastern phonetic :' sik tad ' pta na
Category :noun
[Country → Agriculture]
English :a ploughshare / plowshare ;
French :un soc de charrue ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܦܕܵܢܵܐ

See also : ܟܘܼܬܵܢ, ܐܟܵܪܵܐ, ܡܣܲܟܟ݂ܵܐ, ܣܸܟܬܵܐ ܕܦܬܵܢܵܐ, ܦܲܣܝܼܢܵܐ, ܡܣܲܟܟ݂ܵܐ