Eastern Syriac :ܣܵܪܘܼܩܵܐ
Western Syriac :ܣܳܪܽܘܩܳܐ
Root :ܣܪܩ
Eastern phonetic :sa: ' ru: qa:
Category :noun
[Human → Hygiene]
English :1) a comber , one who (or what) combs ; 2) a comb (for hair ...) ;
French :1) un peigneur / quelqu'un -ou objet- qui peigne ; 2) un peigne (à cheveux ...) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܪܩ, ܣܪܵܩܵܐ, ܡܲܣܘܼܪܩܵܐ, ܡܸܣܪܸܩܬܵܐ, ܣܸܪܩܵܐ, ܣܲܪܩܵܢܵܐ, ܣܪܵܩܬܵܐ, ܡܸܣܪܸܩܬܵܐ ܕܐܲܩܠܵܐ, ܣܘܼܪܵܩܵܐ, ܣܵܪܘܼܩܹܐ, ܣܵܪܘܼܩܬܵܐ, ܣܪܝܼܩܵܐ, ܣܪܝܼܩܘܼܬܵܐ