Eastern Syriac :ܒܵܒ݂ܬܵܐ
Western Syriac :ܒܳܒ݂ܬܳܐ
Root :ܒܒ݂
Eastern phonetic :' ba wta:
Category :noun
[Human → Body]
English :eye ; see also ܒܸܒܸܠܬܵܐ / ܐܘܼܟܵܡܵܐ / ܟܘܼܡܵܐ / ܚܸܠܒܵܐ ; the pupil / the iris of the eye ;
French :œil ; voir aussi ܒܸܒܸܠܬܵܐ / ܐܘܼܟܵܡܵܐ / ܟܘܼܡܵܐ / ܚܸܠܒܵܐ : la pupille , l'iris ;
Dialect :Classical Syriac, Other

Cf. ܒܒ݂, ܒܵܒ݂ܵܐ

See also : ܒܵܒ݂ܬ݂ܵܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܒܵܒܵܓܵܐ, ܒܸܒܸܠܬܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun