Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܦܵܪܘܿܣܘܼܬ ܩܵܠܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܦܳܪܽܘܣܽܘܬ ܩܳܠܳܐ
Root :ܒܬ
Eastern phonetic :bi:t pa: ' ru su:t ' qa: la:
Category :noun
[Professions]
English :a radio-station ;
French :une station de radio ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܬ, ܒܹܝܬ, ܦܪܵܣ ܩܵܠܵܐ

Source : Bailis Shamun