Eastern Syriac :ܒܲܪ ܢܘܼܗܪܵܐ
Western Syriac :ܒܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ
Eastern phonetic :' bar ' nu:h ra:
Category :noun
English :a saint ; feminine ܒܲܪ݇ܬ ܢܘܼܗܪܵܐ ;
French :un saint ; féminin : ܒܲܪ݇ܬ ܢܘܼܗܪܵܐ : une sainte ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܲܪ, ܢܘܼܗܪܵܐ

See also : ܡܵܪܬܝ, ܩܲܕܝܼܫܵܐ

Source : Bailis Shamun