Eastern Syriac :ܒܸܣܕܵܝܵܐ
Western Syriac :ܒܶܣܕܳܝܳܐ
Eastern phonetic :bis ' da: ia:
Category :noun
[Art → Painting]
English :a trestle ;
French :un chevalet ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

See also : ܐܸܣܵܕܵܐ, ܛܵܥܘܿܢܵܐ, ܚܡܵܪܵܐ ܕܩܲܝܣܵܐ

to be distinguished from ܒܸܣܵܕܝܵܐ : a cushion , a pillow

ne pas confondre avec ܒܸܣܵܕܝܵܐ : un coussin / un oreiller

Source : Maclean