Eastern Syriac :ܒܪܵܐ ܕܕܵܕܬܵܐ
Western Syriac :ܒܪܳܐ ܕܕܳܕܬܳܐ
Root :ܒܪ
Eastern phonetic :bra: d 'da:d ta:
Category :noun
[Human → Family]
English :a cousin male ; feminine : ܒܲܪܬܵܐ ܕܕܵܕܬܵܐ : a cousin female ;
French :un cousin ; féminin : ܒܲܪܬܵܐ ܕܕܵܕܬܵܐ : une cousine ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܪ, ܒܪܵܐ, ܕ, ܕܵܕܬܵܐ

See also : ܒܪܵܐ ܕܕܵܕܵܐ, ܒܪܵܐ ܕܚܵܠܵܐ, ܒܪܵܐ ܕܚܵܠܬܵܐ, ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܚܵܠܘܿܘܵܐ, ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܥܲܡܬܵܐ, ܒܪܘܿܢܵܐ ܕܚܵܠܬܵܐ, ܒܪܵܐ ܕܕܵܕܬܵܐ

Source : Bailis Shamun