Eastern Syriac :ܥܣܝܼܣܐܝܼܬ
Western Syriac :ܥܣܺܝܣܐܺܝܬ
Root :ܥܣ
Eastern phonetic :' si:s i:t
Category :adverb
[Moral life → Will]
English :see also ܒܛܝܼܠܵܐܝܼܬ / ܝܲܨܝܼܦܵܐܝܼܬ / ܚܦܝܼܛܵܐܝܼܬ / ܐܲܟ݂ܝܼܦܵܐܝܼܬ / ܙܪܝܼܙܵܐܝܼܬ / ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬ : seriously ;
French :voir aussi ܒܛܝܼܠܵܐܝܼܬ / ܝܲܨܝܼܦܵܐܝܼܬ / ܚܦܝܼܛܵܐܝܼܬ / ܐܲܟ݂ܝܼܦܵܐܝܼܬ / ܙܪܝܼܙܵܐܝܼܬ / ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬ : sérieusement ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܣ

See also : ܒܛܝܼܠܵܐܝܼܬ, ܝܲܨܝܼܦܵܐܝܼܬ, ܚܦܝܼܛܵܐܝܼܬ, ܐܲܟ݂ܝܼܦܵܐܝܼܬ, ܙܪܝܼܙܵܐܝܼܬ, ܟܲܫܝܼܪܵܐܝܼܬ

Source : Bailis Shamun