Eastern Syriac :ܫܵܬܹܐ
Western Syriac :ܫܳܬܶܐ
Root :ܫܬܐ
Eastern phonetic :' ša: ti:
Category :verb
[Feeding → Drink]
English :1) to drink , to refresh / to have a drink , to consume / to have / to ingest , to partake of , to polish off , to slurp ; ܫܵܬܹܐ ܒܟܵܣܵܐ : to drink of a cup ; ܫܵܬܹܐ ܒܡܲܬܗܲܝܬܵܐ : to drink with pleasure / to enjoy drinking ; ܫܵܬܹܐ ܡܲܫܬܝܵܐ ܡܲܪܘܚܵܢܵܐ : to have something to drink , to drink a refreshment / a refreshing drink , to refresh by drinking ; ܫܵܬܹܐ ܒܫܪ̈ܘܼܩܵܬܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ : to drink with little mouthfuls / to sip ; ܫܵܬܹܐ ܒܩܵܠܵܐ : to drink with a noise / to slurp ; ܫܵܬܹܐ ܐܵܣܘܿܛܵܐܝܼܬ : to drink in long drafts / to swig ; 2) to be irrigated ; 3) Qochanis, Tkhuma, Jelu, Al Qosh with ܬܘܼܬܘܿܢ : to smoke , see ܓܵܪܸܫ ; Rhétoré ; ܦܘܼܪܬܘܿ ܫܬܹܐ ܠܹܗ ܩܲܠܝܘܼܢܹܗ ܬܵܐ ܡܲܕܡܘܿܟ݂ܹܐ ܚܵܕ݇ ܩܸܨܵܐ ܚܘܼܫܵܒ݂ܹ̈ܐܕܝܼܝܹܗܡܲܪ̈ܝܼܪܹܐ : Purto smoked his kaliun to allay his bitter thoughts a little , Purto puffed away at his kaliun to somewhat allay his bitter thoughts ;
French :1) boire , s'abreuver , se désaltérer , prendre / consommer / partager une boisson ... / ingérer / avaler / profiter / savourer une boisson , finir / familier : descendre / se mettre derrière la cravate , aspirer bruyamment une boisson / laper ; ܫܵܬܹܐ ܒܟܵܣܵܐ : boire d'une tasse ; ܫܵܬܹܐ ܒܡܲܬܗܲܝܬܵܐ : boire avec plaisir / savourer ; ܫܵܬܹܐ ܡܲܫܬܝܵܐ ܡܲܪܘܚܵܢܵܐ : boire un coup / prendre une boisson réparatrice / étancher sa soif , reprendre des forces en buvant ; ܫܵܬܹܐ ܒܫܪ̈ܘܼܩܵܬܹܐ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ : boire à petites gorgées / siroter ; ܫܵܬܹܐ ܒܩܵܠܵܐ : aspirer bruyamment / boire à grand bruit ; ܫܵܬܹܐ ܐܵܣܘܿܛܵܐܝܼܬ : boire goulument / à grands traits , faire excès de boisson ; 2) être irrigué , être arrosé ; 3) Qotchanès, Tkhuma, Jélu, Al Qosh avec ܬܘܼܬܘܿܢ : fumer / tirer , voir ܓܵܪܸܫ ; Rhétoré ; ܦܘܼܪܬܘܿ ܫܬܹܐ ܠܹܗ ܩܲܠܝܘܼܢܹܗ ܬܵܐ ܡܲܕܡܘܿܟ݂ܹܐ ܚܵܕ݇ ܩܸܨܵܐ ܚܘܼܫܵܒ݂ܹ̈ܐܕܝܼܝܹܗܡܲܪ̈ܝܼܪܹܐ : Pourto fuma / tira sur son kalioun pour endormir un peu ses pensées amères ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܫܬܐ, ܫܵܬܘܿܝܵܐ, ܫܸܬܝܵܐ, ܫܲܬܝܵܢܵܐ, ܡܲܫܬܘܼܝܹܐ, ܡܸܫܬܲܬܝܵܢܵܐ, ܫܬܵܐ, ܡܲܫܬܘܼܝܹܐ, ܡܲܫܬܹܐ, ܫܬܵܝܵܐ, ܫܬܵܝܬܵܐ, ܫܵܝܹ̈ܐ, ܡܲܫܬܝܵܐ, ܫܵܬܹܐ ܐܵܣܘܿܛܵܐܝܼܬ

See also : ܢܵܣܹܒ݂, ܢܣܵܒ݂ܵܐ, ܐܵܟܹܠ, ܐ݇ܟ݂ܵܠܵܐ, ܣܲܝܒܘܼܪܹܐ, ܣܲܝܒܸܪ, ܫܵܪܹܩ, ܫܪܵܩܵܐ, ܣܵܪܹܦ, ܣܪܵܦܵܐ, ܫܪܘܿܩܬܵܐ, ܝܵܢܹܩ, ܝܢܵܩܵܐ

Source : Maclean, Bailis Shamun