Eastern Syriac :ܫܥܐ
Western Syriac :ܫܥܐ
Category :root
English :1) to play ; 2) to narrate / to tell / to recount ; 3) to smooth, to rub (?) / to file down (?) / to sand down (?) / to rasp (?) ; 4) to plaster , to smear ;
French :1) jouer ; 2) raconter , narrer ; 3) lisser , défroisser , aplanir , rendre lisse / planer / polir , râper (?) / limer (?) / poncer (?) ; 4) plâtrer , enduire / couvrir d'enduit / recouvrir ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :šʿa  שעא «to play, narrate» «jouer, narrer / raconter»

Derived words : ܐܸܫܬܥܸܢܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܐܸܫܬܥܸܢܝܵܐ, ܒܹܝܬ ܛܘܼܝܵܠܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ, ܗܵܫܵܐ, ܗܵܫܵܐܝܼܬ, ܗܵܫܵܝܵܐ, ܗܵܫܝܘܼܬܵܐ, ܡܲܫܹܥ, ܡܲܫܥܹܐ, ܡܫܲܥܝܵܢܵܐ, ܡܸܫܬܲܥܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܘܿܥܝܼܬܵܐ, ܫܘܼܥܝܼܬ݂ܵܐ, ܫܘܿܥܝܼܬܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ, ܫܵܥܹܐ, ܫܥܵܐ, ܫܵܥܝܹܐ, ܫܲܥܵܝܵܐ, ܫܥܵܝܵܐ, ܫܸܥܝܵܐ, ܫܵܥܝܵܢܵܐ, ܫܸܥܝܵܢܵܐ, ܫܵܥܹܥ, ܫܥܵܬܵܐ, ܫܥܵܬܵܐ ܡܕܲܪܲܡܬܵܐ, ܬܲܫܥܝܼܬ݂ܵܐ