Eastern Syriac :ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܦܲܗܵܝܵܐ
Western Syriac :ܟܳܘܟ݂ܒ݂ܳܐ ܦܰܗܳܝܳܐ
Root :ܦܗܐ
Eastern phonetic :' koḥ wa: pa ' ha: ia:
Category :noun
[Sky → Astronomy]
English :see also ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܛܲܥܵܝܵܐ / ܦܲܠܝܼܛܵܐ : a planet , a heavenly body ;
French :voir aussi ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ ܛܲܥܵܝܵܐ / ܦܲܠܝܼܛܵܐ : une planète , un astre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܗܐ, ܟܵܘܟ݂ܒ݂ܵܐ, ܦܲܗܵܝܵܐ

See also : ܦܹܢܘܿܢ

Source : Bailis Shamun