Eastern Syriac :ܟܹܐܒ݂ܵܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܟܶܐܒ݂ܳܢܺܝܬܳܐ
Root :ܟܐܢ
Eastern phonetic :ki: wa: ' ni: ta:
Category :adjective
[Moral life → Feelings]
English :see ܟܹܐܒ݂ܵܢܵܐ ;
French :voir ܟܹܐܒ݂ܵܢܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܐܒ, ܟܹܐܒ݂ܵܢܵܐ, ܟܲܐܝܼܒ݂ܵܐ, ܟܲܐܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܡܲܟ݂ܐܒ݂ܵܢܵܐ, ܟܹܐܒ݂ܬܵܢܵܐ, ܟܹܐܒ݂ܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun