Eastern Syriac :ܟܲܗܢܬܵܐ
Western Syriac :ܟܰܗܢܬܳܐ
Root :ܟܗܢ
Eastern phonetic :' kahn ta
Category :noun
[Religion]
English :feminine : a priestess , a woman-priest ; masculine : ܟܲܗܢܵܐ ;
French :féminin : une prêtresse , une femme prêtre ; masculin : ܟܲܗܢܵܐ ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܟܲܗܢܵܐ, ܟܲܗܢܘܼܬܵܐ, ܟܲܗܢܵܝܵܐ, ܪܲܒ ܟܵܗܢܹܐ, ܪܝܼܫ ܟܵܗܢܹܐ, ܟܗܢ