Eastern Syriac :ܟܪܝܼܗ ܪܸܚܡܬܵܐ
Western Syriac :ܟܪܺܝܗ ܪܶܚܡܬܳܐ
Root :ܟܪܗ
Eastern phonetic :kri:h ' riḥm ta:
Category :noun
[Human being]
English :see also ܡܵܚܘܿܙܵܐ / ܫܵܢܘܿܓ݂ܵܐ / ܡܲܚܒ݂ܵܢܵܐ / ܡܲܚܸܒܵܢܵܐ / ܪܵܚܘܿܡܵܐ : a lover / a swain / a male admirer / a suitor / a beau ;
French :voir aussi ܡܵܚܘܿܙܵܐ / ܫܵܢܘܿܓ݂ܵܐ / ܡܲܚܒ݂ܵܢܵܐ / ܡܲܚܸܒܵܢܵܐ / ܪܵܚܘܿܡܵܐ : "un malade d'amour" / un amoureux , un soupirant / un admirateur , un prétendant ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܪܗ, ܟܪܵܗܵܐ, ܟܪܝܼܗܵܐܝܼܬ, ܡܟܲܪܗܘܼܬܵܐ, ܡܟܲܪܗܵܢܵܐ, ܟܵܪܸܗ, ܟܪܝܼܗܵܐ ܒܥܘܼܒܝܵܢ ܫܝܼܓ݂ܪܵܐ, ܡܲܟ݂ܪܸܗ, ܡܲܟ݂ܪܘܼܗܹܐ, ܟܪܝܼܗܵܐ, ܪܸܚܡܬܵܐ

See also : ܡܵܚܘܿܙܵܐ, ܫܵܢܘܿܓ݂ܵܐ, ܡܲܚܒ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܚܸܒܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun