Eastern Syriac :ܟܬܫ
Western Syriac :ܟܬܫ
Category :root
English :to beat , to strike / to deal a blow (?) ;
French :battre , frapper / donner un coup (?) ;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܙܢܩ, ܕܩܪ, ܢܟܫ, ܨܠܦ, ܩܦܚ

Derived words : ܟܘܼܬܵܫܵܐ, ܟܬܘܼܫܝܵܐ, ܟܬܝܼܫܵܐ, ܟܬܝܼܫܘܼܬܵܐ, ܟܵܬܹܫ, ܟܵܬܫܵܐ, ܟܬܵܫܵܐ, ܡܲܟ݂ܬܵܫܵܐ, ܡܟܲܬܫܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܸܬܟܲܬܫܵܢܵܐ, ܬܲܟ݂ܬܘܼܫܵܐ, ܬܲܟܬܘܼܫܵܐ