Eastern Syriac :ܠܵܐ ܫܲܒ݂ܗܪܵܢܵܐ
Western Syriac :ܠܳܐ ܫܰܒ݂ܗܪܳܢܳܐ
Root :ܒܗܪ
Eastern phonetic :la: šoh ' ra: na:
Category :adjective
[Moral life → Conscience]
English :see also ܒܪܝܼܪܵܐ / ܕܠܵܐ ܪܵܡܘܼܬ݂ܵܐ / ܟܚܝܼܕܵܐ / ܒܲܗܘܼܬܵܢܵܐ / ܪܟ݂ܝܼܢܵܐ / ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ / ܦܫܝܼܛܵܐ : humble , unassuming / simple / not overweening ;
French :voir aussi ܒܪܝܼܪܵܐ / ܕܠܵܐ ܪܵܡܘܼܬ݂ܵܐ / ܟܚܝܼܕܵܐ / ܒܲܗܘܼܬܵܢܵܐ / ܪܟ݂ܝܼܢܵܐ / ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ / ܦܫܝܼܛܵܐ : humble , sans prétention , simple / pas sophistiqué ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܗܪ, ܫܘܼܒ݂ܗܵܪܵܐ, ܒܗܪܫܘܼܗܵܪܵܐ, ܡܫܲܒ݂ܗܸܪ, ܡܸܫܬܲܒ݂ܗܸܪ, ܫܲܒ݂ܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܲܒ݂ܗܪܵܐܝܼܬ, ܫܲܒ݂ܗܪܵܢܵܐ, ܫܲܒ݂ܗܪܵܢܵܐܝܼܬ, ܫܲܒ݂ܗܲܪܬܵܐ, ܫܲܒ݂ܗܘܼܪܹܐ, ܫܛܲܒ݂ܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܛܲܒ݂ܗܘܼܪܹܐ, ܫܬܲܒ݂ܗܘܼܪܹܐ, ܡ݇ܫܬܲܒ݂ܗܸܪܵܢܵܐ, ܠܵܐ, ܫܲܒ݂ܗܪܵܢܵܐ

See also : ܒܪܝܼܪܵܐ, ܟܚܝܼܕܵܐ, ܕܠܵܐ ܪܵܡܘܼܬ݂ܵܐ, ܒܲܗܘܼܬܵܢܵܐ, ܪܟ݂ܝܼܢܵܐ, ܡܲܟܝܼܟ݂ܵܐ, ܦܫܝܼܛܵܐ

Source : Bailis Shamun