Eastern Syriac :ܠܵܗܹܬ
Western Syriac :ܠܳܗܶܬ
Root :ܠܗܬ
Eastern phonetic :' la: hi:t
Category :verb
[Human → Body]
English :intransitive , see also ܢܵܦܹܫ / ܡܲܠܗܸܕ / ܠܲܗܠܸܗ : to pant , to puff , to gasp for air , to breathe with difficulty ;
French :intransitif , voir aussi ܢܵܦܹܫ / ܡܲܠܗܸܕ / ܠܲܗܠܸܗ : être essoufflé , s'essouffler , haleter , ahaner , avoir du mal à respirer , être à bout de souffle , chercher son souffle , respirer avec peine , anhéler ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܠܸܗܬܵܐ, ܠܗܵܬܵܐ

Variants : ܠܵܗܸܕ݂, ܡܲܠܗܸܕ݂, ܡܠܲܗܠܸܗ, ܡܢܲܚܢܸܚ, ܢܵܗܸܓ̰

See also : ܢܲܚܢܘܼܚܹܐ, ܦܲܚܦܘܼܚܹܐ, ܚܲܣܚܘܼܣܹܐ, ܠܲܗܠܘܼܗܹܐ, ܡܲܠܗܲܕܬܵܐ, ܡܲܠܗܘܼܕܹܐ, ܬܲܪܚܘܼܣܹܐ, ܬܲܠܚܘܼܣܹܐ, ܡܬܲܠܚܸܨ, ܟܵܬܸܦ, ܚܲܣܚܘܼܣܹܐ, ܡܟܲܦ̮ܟܸܦ̮, ܡܚܲܣܚܸܣ, ܡܲܠܗܸܕ, ܡܲܠܗܘܼܕܹܐ, ܢܵܦܹܫ, ܢܦܵܫܵܐ, ܢܲܚܢܸܚ, ܢܲܚܢܘܼܚܹܐ, ܠܲܗܠܸܗ, ܠܲܗܠܘܼܗܹܐ, ܡܲܠܗܸܕ, ܡܲܠܗܘܼܕܹܐ, ܬܲܪܚܸܣ, ܬܲܪܚܘܼܣܹܐ

Maclean : ܠܲܗܸܬ ; Akkadian na ' āšu : to pant , see ܢܵܗܸܓ̰ , pašû : to exhale , ..., to pant

Maclean : ܠܲܗܸܬ ; akkadien na ' āšu : haleter , voir ܢܵܗܸܓ̰, pašû : expirer , ..., haleter

Source : Maclean, Bailis Shamun