Eastern Syriac :ܠܥܸܠ ܡܸܢ ܨܵܘܬܵܐ
Western Syriac :ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܨܳܘܬܳܐ
Root :ܨܬ
Eastern phonetic :l ' i:l min ' ṣo: ta:
Category :adjective
[Science → Physical sciences]
English :ultrasonic , jet, aircraft ... : supersonic (?) ;
French :ultrasonique , avion ... : supersonique (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܨܬ, ܠܥܸܠ ܡܸܢ, ܨܵܘܬܵܐ

See also : ܠܥܸܠ ܡܸܢ ܫܸܡܥܵܐ, ܠܥܸܠ ܡܸܢ ܟܝܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun