Eastern Syriac :ܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܬܝܼܩܵܐ
Western Syriac :ܠܶܫܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ
Eastern phonetic :li ' ša: na: a: ' ti: qa:
Category :proper noun
[Humanities → Language]
English :literally : the ancient language , the classical language , Classical Syriac / Assyriac ;
French :littéralement : la langue ancienne , la langue classique , le syriaque classique / l'assyriaque ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, NENA

Cf. ܠܸܫܵܢܵܐ, ܥܲܬܝܼܩܵܐ

See also : ܣܸܦܪܵܝܘܼܬܵܐ, ܣܸܦܪܵܐ