Eastern Syriac :ܠܟ݂ܝܼܫ
Western Syriac :ܠܟ݂ܺܝܫ
Eastern phonetic :' lḥi:š
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Josuah : 10, 32 : Lakhish ;
French :Josué : 10, 32 : Lakhish ;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܝܵܒ݂ܝܼܫ

American Revised Version : ܠܵܟ݂ܝܼܫ

version révisée américaine : ܠܵܟ݂ܝܼܫ