Eastern Syriac :ܡܵܢܵܝܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܳܢܳܝܽܘܬܳܐ
Root :ܡܢܐ
Eastern phonetic :ma: na: ' iu: ta:
Category :noun
[Humanities]
English :see also ܝܵܬܵܐ / ܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ / ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ / ܟܝܵܢܵܐ / ܐܘܼܣܝܼܵܐ : quiddity , the essence or distinctive peculiarity of a thing / the very nature of someone or something ... ;
French :voir aussi ܝܵܬܵܐ / ܗܝܼܵܝܘܼܬܵܐ / ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ / ܟܝܵܢܵܐ / ܐܘܼܣܝܼܵܐ : la quiddité / l'eccéité , l'essence même de toute chose , ce qui fait sa particularité / la nature même d'une personne ou d'une chose ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܢܐ, ܡܢܵܝܵܐ, ܡܸܢܝܵܢܵܐ, ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܓܘܼܪܵܐ, ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܣܸܕܪܵܝܵܐ , ܡܹܢܝܘܼܬܵܐ, ܡܢܝܼ, ܡܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܡܢܵܐ

See also : ܝܵܬܵܐ, ܗܝܵܝܘܼܬܵܐ, ܐܝܼܬܘܼܬܵܐ, ܟܝܵܢܵܐ, ܐܘܼܣܝܼܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun