Eastern Syriac :ܡܗܵܢܹܐ
Western Syriac :ܡܗܳܢܶܐ
Eastern phonetic :m ' ha:n ni
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :to congratulate ;
French :féliciter , complimenter , louer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܗܢܹܐ, ܗܘܼܢܵܝܵܐ, ܗܸܢܝܵܢܵܐ, ܡܲܗܢܝܵܢܵܐ

See also : ܒܘܼܢܵܝܵܐ, ܫܵܟܲܪܬܵܐ, ܡܒܲܣܡܵܢܵܐ, ܡܵܕܸܚ