Eastern Syriac :ܡܟܲܠܘܿܠܹܐ
Western Syriac :ܡܟܰܠܽܘܠܶܐ
Eastern phonetic :mkal ' lu li:
Category :verb
[Government]
English :Rhétoré : to crown ;
French :Rhétoré : couronner , mettre un couronne à ;
Dialect :NENA, Al Qosh

Cf. ܟܠܝܼܠ ܛܘܼܪܵܐ, ܟܠܝܼܠܵܢܵܝܵܐ, ܟܘܼܠܵܠܵܐ, ܡܟܲܠܸܠ, ܟܠܝܼܠܵܐ