Eastern Syriac :ܡܢܵܘܢܹܐ
Western Syriac :ܡܢܳܘܢܶܐ
Eastern phonetic :(m) ' no: ni:
Category :verb
[Human → Speech]
English :1) with ܠ or ܒ : to beseech , to beg , to entreat , to implore ; 2) NENA : to mew ;
French :1) avec ܠ ou ܒ : supplier , implorer / conjurer ; 2) NENA : miauler ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܵܘܹܐ

See also : ܟܫܵܦܵܐ, ܢܵܘܢܘܼܝܹܐ, ܣܚܵܪܵܐ, ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ, ܨܲܦܠܘܼܦܹܐ, ܚܵܐܗܹܫ ܥܒ݂ܵܕܵܐ, ܢܵܘܢܘܼܝܹܐ, ܨܵܠܘܿܝܹܐ, ܡܢܵܘܢܹܐ, ܦܲܪܦܘܼܠܹܐ, ܡܘܿܡܘܿܝܹܐ, ܡܵܘܡܸܥ