Eastern Syriac :ܡܪܲܟܪܸܟ
Western Syriac :ܡܪܰܟܪܶܟ
Root :ܪܟܟ
Eastern phonetic :' mrak rik
Category :verb
[Feeding → Cooking]
English :to boil food ;
French :faire bouillir de la nourriture ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܲܟܝܼܟ݂ܵܐ, ܪܟܝܼܟ݂ܵܐ, ܪܲܟܝܼܟ݂ܵܐܝܼܬ, ܪܲܟܝܼܟ݂ܘܼܬܵܐ, ܪܟܝܼܟ݂ܬܵܐ, ܪܟܵܟ݂ܵܐ, ܪܲܟܝܼܟ݂ܵܐ, ܪܲܟܸܟ݂, ܪܲܟܝܼܟ݂ܬܵܐ, ܪܸܟܟ݂ܵܐ