Eastern Syriac :ܢܨܒ
Western Syriac :ܢܨܒ
Category :root
[Country → Plants]
English :to plant ;
French :planter ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :נצב

Cf. ܢܨܒ, ܢܸܨܒ݂ܵܐ , ܢܨܵܒ݂ܵܐ , ܢܨܸܒ݂ܬܵܐ, ܢܨܵܒ݂ܬܵܐ, ܢܸܨܒ݂ܬܵܢܵܝܵܐ, ܡܲܢܨܵܒ

See also : ܡܫܵܬܸܠ

Derived words : ܡܲܢܨܵܒ, ܢܵܨܹܒ݂, ܢܵܨܸܒ݂, ܢܸܨܒ݂ܵܐ, ܢܨܵܒ݂ܵܐ, ܢܸܨܒ݂ܬܵܐ, ܢܨܵܒ݂ܬܵܐ, ܢܨܸܒܬܵܐ, ܢܸܨܒ݂ܬܵܐ ܕܦܲܛܪܲܡܬܵܐ, ܢܸܨܒ݂ܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܢܸܨܒ݂ܬܵܢܵܝܵܐ, ܢܸܨܒܬܵܢܵܝܵܐ, ܢܨܝܼܒ݂ܵܐ