Eastern Syriac :ܢܛܠ
Western Syriac :ܢܛܠ
Category :root
[Measures → Weight]
English :to be heavy (?) ;
French :peser (?) , être lourd (?) ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܢܛܲܠ, ܡܛܲܢܛܸܠ

Derived words : ܡܲܛܵܠܵܐ, ܡܛܲܢܛܸܠ, ܢܘܼܛܵܠܵܐ, ܢܘܼܛܵܠܘܼܬܵܐ, ܢܲܛܘܼܠܵܐ, ܢܲܛܘܿܠܘܼܬܵܐ, ܢܲܛܘܼܠܘܼܬܵܐ, ܢܲܛܝܼܠܵܐ, ܢܛܝܼܠܵܐ, ܢܛܝܼܠܘܼܬܵܐ, ܢܵܛܹܠ, ܢܛܲܠ, ܢܛܵܠܵܐ