Eastern Syriac :ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ
Western Syriac :ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ
Eastern phonetic :' nah ri:n
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :plural of ܢܲܗܪܵܐ : rivers , streams , canals (?) ; ܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ : Mesopotamia ;
French :pluriel de ܢܲܗܪܵܐ : les fleuves , les rivières , les canaux (?) ; ܒܹܝܬ݂ ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ : la Mésopotamie ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܢܲܗܪܵܐ, ܢܸܗܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ

Variants : ܢܸܗܪ̈ܵܘܹܐ

Azerbaijan : ܢܸܗܪ̈ܵܘܹܐ

Azerbaïdjan : ܢܸܗܪ̈ܵܘܹܐ