Eastern Syriac :ܢܸܗܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܢܶܗܪ̈ܳܘܳܬ݂ܳܐ
Root :ܢܗܪ
Eastern phonetic :nih ra: ' wa: tha:
Category :noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :plural of ܢܸܗܪܵܐ / ܢܲܗܪܵܐ : rivers , streams / water-courses ; Bailis Shamun : ܢܲܗܪܵܘܵܬܹ̈ܐ / ܢܲܗܪܹ̈ܐ ;
French :pluriel de ܢܸܗܪܵܐ / ܢܲܗܪܵܐ : les fleuves / des fleuves , des rivières , des cours d'eau ; Bailis Shamun : ܢܲܗܪܵܘܵܬܹ̈ܐ / ܢܲܗܪܹ̈ܐ ;
Dialect :NENA

Cf. ܢܗܪ, ܢܲܗܪܘܼܢܵܐ, ܣܘܼܣܲܝ ܢܲܗܵܪܐ, ܢܲܗܪ̈ܝܼܢ

Rhétoré

Rhétoré

Source : Other