Eastern Syriac :ܦܪܘܼܬܕܩܵܐ
Western Syriac :ܦܪܽܘܬܕܩܳܐ
Eastern phonetic :' prut dqa:
Category :noun
[Human → Hygiene]
English :see also ܒܹܝܬ ܛܘܼܝܵܠܵܐ / ܒܹܝܬ ܣܸܠܝܵܐ / ܒܹܝܬ ܡܲܚܪܝܵܐ / ܒܹܝܬ ܚܘܼܠܵܠܵܐ / ܡܫܵܓ݂ܬܵܐ ;
French :voir aussi ܒܹܝܬ ܛܘܼܝܵܠܵܐ / ܒܹܝܬ ܣܸܠܝܵܐ / ܒܹܝܬ ܡܲܚܪܝܵܐ / ܒܹܝܬ ܚܘܼܠܵܠܵܐ / ܡܫܵܓ݂ܬܵܐ ;
Dialect :Urmiah

Source : Bailis Shamun