Eastern Syriac :ܩܕܡ
Western Syriac :ܩܕܡ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to precede , to come before ;
French :précéder , venir avant ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :qdm  קדם «to come before» «précéder»

Cf. ܩܕܡ, ܩܲܕܝܼܡܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܩܕܵܡܵܐ, ܩܲܕ݇ܡܵܐ, ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ, ܩܲܕܡܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܵܝܬܵܐ, ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܕܝܼܵܐ, ܩܘܼܕܡܵܐ, ܩܘܼܕܡܵܐܝܼܬ, ܩܲܕ݇ܡ, ܩܲܕ݇ܡ, ܩܕܵܡ ܟܵܘܸܬܪܵܐ, ܩܵܕ݂ܸܡ, ܩܹܕ݇ܡܘܼܬ݂ܵܐ

Derived words : ܒܩܵܕܝܼܡܝܼ, ܒܩܲܕܡܵܐ, ܒܩܲܕܡܲܝܬܵܐ, ܒܵܬ݇ܪ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ, ܕܡܸܢ ܩܕܵܡ, ܗܲܠ ܩܲܝܕܵܡܬܵܐ, ܠܘܼܩܕܲܡ, ܠܵܩܲܕ݇ܡܵܐ, ܠܩܵܕ݇ܡܵܐ, ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܒܥܕܵܢܵܐ, ܠܵܩܲܕ݇ܡܘܼܗܝ, ܡܸܢ ܠܘܼܩܕܲܡ, ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ, ܡܸܢ ܩܕܵܡ, ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܕܵܢܵܐ, ܡܩܵܕܸܡ, ܡܩܵܕ݇ܡ, ܡܩܲܕ݇ܡ, ܡܩܵܕ݇ܡ ܕ, ܡܩܵܕ݇ܡ ܡܵܐ ܕ, ܡܩܲܕ݇ܡ ܡܸܬܚܵܐ ܟܸܪܝܵܐ, ܡܩܲܕܡܵܐ, ܡܩܲܕܡܵܐܝܼܬ, ܡܩܲܕܡܘܼܬ ܝܼܕܲܥܬܵܐ, ܡܩܲܕ݇ܡܘܼܬܵܐ, ܡܩܲܕܡܘܼܬܵܐ, ܡܩܲܕܡܵܢܵܐ, ܡܩܲܕܡܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܩܲܕܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܩܲܕܡܵܢܵܝܵܐ, ܡܩܲܕܡܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܸܬܩܲܕܡܵܢܵܐ, ܡܸܬ݂ܩܲܕ݂ܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܸܬܩܲܕܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܩܵܕܘܿܡܵܐ, ܩܵܕܘܿܡܹܐ, ܩܲܕܘܼܡܹܐ, ܩܵܕܘܿܡܘܼܬܵܐ, ܩܕ݂ܝܼܡ, ܩܲܕܝܼܡܵܐ, ܩܕ݂ܝܼܡܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܵܐܝܼܬ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬ ܐܝܼܩܵܪܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬ ܓܡܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬ ܛܲܟ݂ܣܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬ ܡܲܡܠܠܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬ݂ ܣܝܵܡܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܵܝܵܐ, ܩܕܝܼܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܵܝܬܵܐ, ܩܵܕܹܡ, ܩܵܕ݂ܸܡ, ܩܵܕ݇ܡ, ܩܲܕܸܡ, ܩܲܕ݇ܡ, ܩܲܕ݇ܡ, ܩܕܵܡ, ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܕܝܼܵܐ, ܩܵܕ݇ܡ ܕ, ܩܕ݂ܵܡ ܝܵܘܡܵܐ, ܩܕܵܡ ܟܵܘܸܬܪܵܐ, ܩܕܵܡ ܥܸܕܵܢܵܐ, ܩܲܕ݇ܡܵܐ, ܩܲܕܡܵܐ, ܩܕܵܡܵܐ, ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ, ܩܲܕܡܘܼܬܵܐ, ܩܹܕ݇ܡܘܼܬ݂ܵܐ, ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ, ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܲܕ݇ܡܵܝܝܼ, ܩܵܕ݇ܡܵܝܬ݂ܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ, ܩܲܕܵܡܬܵܐ, ܩܲܕ݂ܲܡܬܵܐ, ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ, ܩܲܕ݇ܡܬ݂ܵܐ, ܩܕܲܡܬܵܐ, ܩܘܼܕܵܡܵܐ, ܩܘܼܕܡܵܐ, ܩܘܼܕܡܹܐ ܕܐܵܬܹܐ, ܩܘܼܕܡܹܐ ܕܥܒ݂ܝܼܪܹܗ, ܩܘܼܕܡܵܐܝܼܬ, ܩܘܼܕܡܵܝܵܐ, ܩܘܼܕܡܵܝܬܵܐ, ܩܘܼܕܡܵܢܵܝܵܐ, ܩܲܝܕ݂ܲܡܬܵܐ, ܬܸܫܪܝܼ ܩܕܸܡ, ܬܸܫܪܹܝܢ ܩܲܕ݂ܡܵܝܵܐ