Eastern Syriac :ܩܘܐ
Western Syriac :ܩܘܐ
Root :ܩܘܐ
Category :root
[Measures]
English :to remain;
French :rester ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :q-w-a  קוא «remain» «rester»

Derived words : ܡܘܼܩܘܝܼܵܐ, ܡܲܩܘܹܐ, ܡܲܩܘܘܿܝܹܐ, ܡܩܵܘܝܵܢܵܐ, ܡܩܵܘܝܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܩܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܩܵܘܵܐ, ܩܵܘܹܐ, ܩܘܐ, ܩܘܵܐ, ܩܸܘܝܵܐ, ܩܘܵܝܵܐ, ܩܸܘܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܩܸܘܝܘܼܬ݂ܵܐ ܕܦܲܐܬ݂ܵܐ, ܩܘܵܝܬܵܐ, ܩܘܝܼܬܵܐ, ܩܘܼܩܸܣܬܵܐ, ܩܲܝܘܼܡܹܐ, ܩܲܝܸܡ