Eastern Syriac :ܪܵܗܹܠ
Western Syriac :ܪܳܗܶܠ
Root :ܪܗܠ
Eastern phonetic :' ra: hi:l
Category :verb
English :1) intransitive ; see also ܡܵܣܹܐ / ܚܲܢܸܢ / ܥܵܦܹܐ / ܣܵܪܹܐ / ܚܵܡܹܩ : to putrefy , to decay , to go sceptic / to be infected / to become infected / to gangrene , to go gangrenous ; 2) intransitive ; see also ܡܲܢܙܸܠ / ܐܲܡܓܸܠ / ܡܲܡܓܸܠ ; wound ... : to gather / to fester / to suppurate , to fester , to generate pus , to become inflamed and suppurate , to contain pus ;
French :1) intransitif ; voir aussi ܡܵܣܹܐ / ܚܲܢܸܢ / ܥܵܦܹܐ / ܣܵܪܹܐ / ܚܵܡܹܩ : se putréfier , se décomposer , entrer en déliquescence / se gangréner , s'infecter ; 2) intransitif ; voir aussi ܡܲܢܙܸܠ / ܐܲܡܓܸܠ / ܡܲܡܓܸܠ / ܡܲܢܙܸܠ ; blessure ... : suppurer / gonfler , suppurer , générer du pus , s'envenimer plaie ... , contenir du pus / devenir purulent / puruler ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܗܠ, ܡܲܪܗܸܠ, ܡܲܪܗܘܼܠܹܐ, ܡܸܬܪܲܗܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܪܗܵܠܵܐ, ܡܲܪܗܸܠ, ܡܪܲܗܠܵܐ, ܪܵܗܹܠ, ܡܪܲܗܠܵܢܵܐ

See also : ܡܵܣܹܐ, ܡܣܵܝܵܐ, ܚܲܢܸܢ, ܚܲܢܘܼܢܹܐ, ܥܵܦܹܐ, ܥܦܵܝܵܐ, ܣܵܪܹܐ, ܣܪܵܝܵܐ, ܚܵܡܹܩ, ܚܡܵܩܵܐ, ܐܲܡܓܸܠ, ܐܲܡܓܘܼܠܹܐ, ܡܲܡܓܸܠ, ܡܲܡܓܘܼܠܹܐ, ܡܲܢܙܸܠ, ܡܲܢܙܘܼܠܹܐ

Source : Bailis Shamun