Eastern Syriac :ܣܘܼܣܬܵܐ ܕܐܲܒܘܼܢܵܐ
Western Syriac :ܣܽܘܣܬܳܐ ܕܐܰܒܽܘܢܳܐ
Root :ܣܣ
Eastern phonetic :' su:s ta: da ' bu: na:
Category :noun
[Animals → Insects]
English :a praying mantis / a praying mantid / "a bishop's mare" ;
French :une mante religieuse / "une jument d'évêque" ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܣ, ܣܘܼܣܵܐ, ܣܘܼܣܬܵܐ ܕܝܵܡܵܐ, ܣܘܼܣܬܵܐ, ܕ, ܐܲܒܘܼܢܵܐ

See also : ܩܲܡܨܵܐ, ܡܨܲܠܝܵܢܵܐ, ܩܲܡܨܵܐ ܡܨܲܠܝܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun