Eastern Syriac :ܚܲܡܫܵܐ
Western Syriac :ܚܰܡܫܳܐ
Root :ܚܡܫ
Eastern phonetic :' ḥam ša:
Category :noun
[Numbers]
English :masculine : 5 , five , number five ; feminine : ܚܲܡܸܫ ; represented by the letter ܗ in the Sureth / Modern Assyrian language ; Rhétoré : ܚܲܡܫܵܬ݂ܢܲܢ : the five of us ; ܚܲܡܫܵܬ݂ܢܵܘܟ݂ܘܼ : the five of you ; ܚܲܡܫܵܬ݂ܢܲܝ : the five of them ; Rhétoré ; ܚܵܕ݇ ܒܸܚܲܡܫܵܐ : five times as many , five times as much , fivefold ; Rhétoré : ܚܲܡܫܵܬ݂ܢܲܝ : the five of them ; ܡܵܪܹܐ ܚܲܡܫܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ : having five members / composed of five units / quintuple ; ܡܥܲܦܦܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ : multiplied by five / quintupled ; ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܥܲܦܦܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ : the quintuple / the number multiplied by five ;
French :masculin : 5 , cinq , le nombre cinq ; féminin : ܚܲܡܸܫ ; représenté par la lettre ܗ en soureth / assyrien moderne ; Rhétoré : ܚܲܡܫܵܬ݂ܢܲܢ : nous cinq ; ܚܲܡܫܵܬ݂ܢܵܘܟ݂ܘܼ : vous cinq ; ܚܲܡܫܵܬ݂ܢܲܝ : eux / elles cinq ; Rhétoré ; ܚܵܕ݇ ܒܸܚܲܡܫܵܐ : le quintuple , cinq fois plus ; Rhétoré : ܚܲܡܫܵܬ݂ܢܲܝ : eux cinq ; ܡܵܪܹܐ ܚܲܡܫܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ : composé de cinq membres / unités , quintuple ; ܡܥܲܦܦܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ : multiplié par cinq / quintuplé ; ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܡܥܲܦܦܵܐ ܚܲܡܫܵܐ ܙܲܒ݂ܢܹ̈ܐ : le quintuple , le nombre multiplié par cinq ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac
Hebrew :ḥameš «five» «cinq»

Cf. ܚܡܫ, ܚܲܡܹܫ, ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ, ܚܲܡܫܵܒ݂ܫܹܒܵܐ, ܚܲܡܫܵܐ ܒܫܲܒܵܐ, ܚܲܡܫܘܿܢܬܲܝܗܝ, ܚܲܡܫܝܼ, ܚܲܡܫܝܼܢ, ܚܲܡܫܲܡܵܐܐ, ܚܘܼܡܫܵܐ, ܚܡܝܼܫ ܓܘܿܢܵܘܵܬܹ̈ܐ, ܚܡܝܼܫܵܝ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun