Eastern Syriac :ܚܒܠ
Western Syriac :ܚܒܠ
Category :root
[Humanities → Language]
English :1) to be in travail ; 2) to be twisted , to be perverted ; 3) to damage , to injure , to destroy , to spoil , to mar , to corrupt , to wreck ; 4) to bring forth in labour ; 5) to act in a corrupt / depraved way ; 6) to be corrupted , to be destroyed ;
French :1) être en train d'accoucher , souffrir des douleurs de l'enfantement ; 2) être tordu , être perverti ; 3) endommager , abîmer , esquinter , nuire , porter atteinte à , blesser , léser , offenser , faire du tort / du mal , détruire ; 4) accoucher ; 5) agir de manière corrompue / dépravée ; 6) être corrompu , être détruit ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חבל

Cf. ܚܘܼܒܵܠܵܐ, ܡܚܲܒܸܠ, ܡܚܲܒܠܸܢ, ܚܲܒܘܼܠܵܐ, ܚܲܒܘܼܠܬܵܐ, ܡܚܵܒܸܠ, ܚܵܒܘܼܠܹܐ, ܚܸܒ݂ܠܲܝ ܡܵܘܠܕܵܐ, ܚܸܒ݂ܠܵܢܵܝܵܐ

Derived words : ܚܵܒܘܼܠܹܐ, ܚܲܒܘܼܠܵܐ, ܚܲܒܘܼܠܹܐ, ܚܲܒܘܼܠܬܵܐ, ܚܲܒܝܼܠܵܐ, ܚܵܒܹܠ, ܚܲܒܸܠ, ܚܒܸܠ ܝܲܡܵܐ, ܚܒ݂ܵܠ ܠܝܼ, ܚܲܒܵܠܵܐ, ܚܲܒ݂ܠܵܐ, ܚܒ݂ܵܠܵܐ, ܚܸܒ݂ܠܵܐ, ܚܸܒ݂ܠܲܝ ܡܵܘܠܵܕܵܐ, ܚܸܒ݂ܠܵܢܵܝܵܐ, ܚܲܒܵܠܬܵܐ, ܚܘܼܒܵܠ ܡܲܕܥܵܐ, ܚܘܼܒܵܠܵܐ, ܚܘܼܒ݂ܠܵܐ, ܚܘܼܒܠܵܐ, ܚܘܼܒ݂ܠܵܝܵܐ, ܡܚܵܒܸܠ, ܡܚܲܒܸܠ, ܡܚܲܒܠܵܐ, ܡܚܲܒ݂ܠܘܼܬܵܐ, ܡܚܲܒܠܘܼܬܵܐ, ܡܚܲܒܠܸܢ, ܡܚܲܒܠܵܢܵܐ, ܡܚܲܒܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܚܲܒܲܠܬܵܐ, ܡܸܬܚܲܒܠܵܢܵܐ

Source : Brock/Kiraz