Eastern Syriac :ܚܸܕܒ݂ܵܐ
Western Syriac :ܚܶܕܒ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' ḥid wa:
Category :noun
[Country → Plants]
English :endive , chicoree/ chicory , Sureth : ܚܲܕܒ݂ܵܐ ;
French :une endive , une chicorée , Soureth : ܚܲܕܒ݂ܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܚܲܕܒܵܐ

Variants : ܐܲܢܛܘܼܒܝܼܐ

See also : ܛܲܪܟܣܝܼܡܵܐ, ܗܸܢܕܒ݂ܵܐ, ܐܲܢܛܘܼܒܝܼܐ, ܟܵܗܹܐ, ܝܵܥܝܼܬܵܐ, ܛܲܪܡܝܼܣܵܐ, ܦܫܝܼܫܵܐ, ܡܪܘܼܪܝܼܬܵܐ

Source : Other