Eastern Syriac :ܚܟܡ
Western Syriac :ܚܟܡ
Category :root
[Humanities → Language]
English :to be wise ;
French :être sage / avisé / judicieux ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :חכם

Cf. ܚܲܟܝܼܡܵܐ, ܚܲܟܝܼܡܵܐܝܬ, ܚܲܟܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܚܸܟ݂ܝܼܡܬܵܐ, ܚܹܟ݂ܡܬܵܐ, ܚܲܟܝܼܡܬܵܐ

Derived words : ܚܘܼܟܵܡܵܐ, ܚܟܘܼܡܝܵܐ, ܚܲܟܝܼܡ ܡܸܠܬܵܐ, ܚܲܟܝܼܡܵܐ, ܚܲܟܝܼܡܵܐܝܼܬ, ܚܲܟܝܼܡܘܼܬ ܡܸܠܬܵܐ, ܚܲܟܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܚܲܟܝܼܡܬܵܐ, ܚܸܟ݂ܝܼܡܬܵܐ, ܚܵܟܹܡ, ܚܵܟܹܡ ܕܸܟ݂ܪܹ̈ܐ, ܚܵܟܹܡ ܛܠܵܝܹ̈ܐ, ܚܟܵܡܵܐ, ܚܟ݂ܵܡܵܐ, ܚܸܟ݂ܡܬ݇ ܛܲܥܝܘܼܬܵܐ, ܚܸܟ݂ܡܬ݇ ܛܵܥܝܵܢܵܐ, ܚܸܟ݂ܡܬ݇ ܛܵܥܝܵܢܬܵܐ, ܚܸܟ݂ܡܬܵܐ, ܚܸܟ݂ܡܬܵܢܵܝܵܐ, ܟܹܐܒ݂ ܚܸܟ݂ܡܵܐ, ܠܵܐ ܚܲܟܝܼܡܵܐ, ܡܚܲܟܡܵܢܵܐ, ܡܸܬܚܲܟ݂ܡܵܢܘܼܬܵܐ