Select entry :

  1. ܚܙܵܝܬܵܐ : 1) verbal noun of ܚܵܙܹܐ ; see also ܚܙܵܬܵܐ / ܚܙܵܝܵܐ : seeing , the act of using one's sense of sight , vision , sight , view , watching / observation / observing
  2. ܚܙܵܝܬܵܐ : see also ܐܵܫܝܼܬܵܐ ܕܫܘܿܥܹ̈ܐ / ܫܪܵܛܬܵܐ : a landslide, a landslip ;