Eastern Syriac :ܝܵܡܹܐ
Western Syriac :ܝܳܡܶܐ
Root :ܝܡܐ
Eastern phonetic :' ia: mi:
Category :verb
[Human → Speech]
English :with ܒ : by (somebody) : to swear , to take an oath ; ܝܵܡܹܐ ܠܕܘܼܓܠܵܐ / ܝܵܗܹܒ݂ ܐܝܼܕܵܐ ܒܫܲܩܪܘܼܬܵܐ : to swear falsely , to perjure ;
French :avec ܒ : par / sur : jurer sur quelqu'un , faire serment , promettre , s'engager solennellement ; ܝܵܡܹܐ ܠܕܘܼܓܠܵܐ / ܝܵܗܹܒ݂ ܐܝܼܕܵܐ ܒܫܲܩܪܘܼܬܵܐ : jurer faussement , prêter un faux serment , se parjurer , trahir sa promesse ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܝܡܐ, ܝܡܵܐ, ܝ݇ܡܵܝܵܐ, ܡܲܘܡܝܼܬܵܐ, ܡܲܘܡܘܼܝܹܐ, ܡܲܝ݇ܡܘܼܝܹܐ, ܡܲܡܘܼܝܹܐ, ܝ݇ܡܵܝܬ݂ܵܐ, ܡܲܡܝܼܵܢܵܐ, ܡܲܐܡܹܐ, ܠܹܡܵܝܵܐ, ܠܝܼܡܵܝܵܐ

Variants : ܠܝܼܡܵܝܵܐ, ܠܹܡܵܝܵܐ

See also : ܝܵܗܹܒ݂ ܐܝܼܕܵܐ, ܫܵܩܹܠ ܡܵܘܡܝܼܬܵܐ, ܒܥܲܗܸܕ ܕܝܼܝܼ

Source : Maclean, Bailis Shamun