rēʾû  [SIPA : ]  (n. ; st. constr. rēʾi)

[Professions]

1) a shepherd, herdsman (of sheep, cattle, donkeys, horses, pigs, : camels , : birds) ; 2) god, king : the shepherd / pastor of the people / the land / humanity ; 3) [SIPA.MUŠEN : ] : a bird ; mār(at) rē ' û : a grasshopper ;

Cf. rē ' ītu, rē ' ûtu, rē ' i-alpūtu, re ' û

Variants : rā ' iu, rā ' û, rē ' ium, rēyû

Comparison with other Semitic languages :