qātu  [ŠU : , ŠU.2 : ]  (n. fem. ; du. qātā)

[Human → Body]

1) a hand ; ša qātu : a bracelet , a bowl for washing hands ; : šāt qātu : wooden handcuffs ; mīš qāti / mīš qatē : ritual hand-washing ; qātu + emēdu D : to lay hands on something ; : qātu maḫāṣum : to reject a request ; qātu nasāḫu : to withdraw one's hand , to cease an action / to stop doing , to reject a pledge ; 2) a paw of a lion ; see also rittu; 3) a handle of a tool ; 4) handwriting ; 5) a list ; 6) a share , a portion ;

Cf. ša-qāti, šušippum qātim, tiriṣ qāti

See also : rittu