2.BoTU.48 = VAT.6165 = KBo.III.4

Obverse

Column 1

1. UMMA dUTU-ŠI Mursili LUGAL GAL LUGAL KUR Hatti UR.SAG

2. DUMU Suppiluliuma LUGAL GAL UR.SAG :

──────────────────

3. Kuitman=za=kan ANA GIŠGU.ZA ABI=YA nāwi eshat nu=mu arahzenas

4. KUR.KUR.MEŠ KÚR hūmantes kururiyahhir. Nu=za ABU=YA kuwapi DINGIR-is iyat,

5. Arnuandas=ma=za=kan ŠEŠ=YA ANA GIŠGU.ZA ABI=ŠU esat. Appan=ma=as

6. irmaliyattat=pat. Mahhan KUR.KURMEŠ LÚKÚR Arnuandan ŠEŠ=YA irman

7. istamassir, nu KUR.KURMEŠ LÚKÚR kururiyahhiskiuan dāir.

──────────────────

8. Mahhan=ma=za Arnuandas ŠEŠ=YA DINGIR-is kisat, nu KUR.KURMEŠ LÚKÚR UL=ya kuēs kururiyahheskir

9. nu apūs=a KUR.KURMEŠ LÚKÚR kururiyahhir. Arahzenas KUR.KURMEŠ LÚKÚR kissan

10. memir : "ABU=ŠU=wa=si kuis LUGAL KUR Hatti esta, nu=war=as UR.SAG-is hassus esta.

11. Nu=wa=za KUR.KURMEŠ LÚKÚR tarhan harta. Nu=war=as=za DINGIR-is iyat. DUMU=ŠU=ma=wa=si=za=kan

12. kuis ANA GIŠGU.ZA ABI=ŠU esat, nu=wa apās=a karū KAL-anza esta.

13. Nu=war=an irmaliyattat. Nu=wa=za apās=a DINGIR-is kisat.

──────────────────

14. Kinun=ma=wa=za=kan kuis ANA GIŠGU.ZA ABI=ŠU esat. Nu=war=as TUR-las.

15. Nu=wa KUR Hatti ZAG.HI.A KUR Hatti=ya=wa UL huisnuzi."

──────────────────

16. ABU=YA=ma=kan INA KUR URUMitanni kuit anda asanduleskit,

17. n(u)=as=kan asanduli anda istandāit ŠA dUTU URUArinna=ma=kan GAŠAN=YA

18. EZEN.ḪI.A sakuwandareskir.

──────────────────

19. Mahhan=ma=za=kan dUTU-ŠI ANA GIŠGU.ZA ABI=YA eshat, nu=mu arahzenas KUR.KUR KÚR

20. kuēs kururiyahhir nu ANA KUR.KUR KÚR nāwi kuitman kuēdanikki

21. pāun, nu ANA ŠA dUTU URUArinna=pat GAŠAN=YA SAG.ÚS-as ANA EZEN.ḪI.A appan tiyanun.

22. N(u)=as=za iyanun nu ANA dUTU URUArinna GAŠAN=YA kesseran sarā eppun.

23. Nu kissan AQBI : "dUTU URUArinna GAŠAN=YA, arahzenas=wa=mu=za KUR.KURMEŠ LÚKÚR kuēs

24. TUR-lan halzessir, nu=wa=mu=za tepnuskir. Nu=wa tuēl ŠA dUTU URUArinna

25. GAŠAN=YA EZEN.ḪI.A danna sanhiskiwan dāir. Nu=wa=mu dUTU URUArinna GAŠAN=YA

26. kattan tiya. Nu=wa=mu=kan uni arahzenas KUR.KURMEŠ LÚKÚR piran kuenni."

27. Nu=mu dUTU URUArinna memian istamasta. N(u)=as=mu kattan tiyat.

28. Nu=za=kan ANA GIŠGU.ZA ABI=YA kuwapi eshat, nu=za kē arahzenas

29. KUR.KURMEŠ LÚKÚR INA MU.10.KAM tarhun. N(u)=at=kan kuenun.

──────────────────

30. ŠA KUR URUTurmitta=mu URUGasgas kururiyahta nu=mu walhuwanzi. Mahhan

31. namma URUGasgas uit=pat, nu KUR URUTurmitta walhanniskiwan dāis.

32. Nussi dUTU-ŠI pāun. Nu ša URUGasga kuēs SAG.DU.MEŠ KUR.KUR.MEŠ URUHalilas

33. URUDuddusgas=a esir, n(u)=as walhun. N(u)=as IŠTU NAM.RA GUD.ḪI.A UDU.ḪI.A

34. sarā dahhun, n(u)=as URUHattusi arha udahhun.

35. URUHalilan=ma URUDuddusgan=na arha warnunun.

──────────────────

36. Mahhan=ma KUR URUGasga ŠA URUHalila U ŠA URUDuddusga harninkuwar

37. istamasta, KUR URUGasga hūman anda warressesta.

38. N(u)=at=mu zahhiya uit, n(u)=an dUTU-ŠI zahhiyanun. Nu=mu dUTU URUArinna

39. GAŠAN=YA Tarhus NIR.GÁL EN=YA Mezzullas DINGIR.MEŠ hūmantes piran huēr.

40. Nu=za ŠA KUR URUGasga ERIN2.MEŠ NA'RĀRUM tarhun, n(u)=an=kan kuenun.

41. Nu=za ŠA KUR URUTurmitta URUGasgas dān appa ÌR-ahtat,

42. nu=mu ERIN2.MEŠ peskiwan dāir.

──────────────────

43. Namma dUTU-ŠI appa uwanun : nu=mu ŠA KUR URUIshupitta kuit URUGasgas

44. kururiyahhan harta, nu=mu ERIN2.MEŠ UL peskit. Nu dUTU-ŠI INA KUR URUIshupitta

45. pāun. Nu=za=kan URUArmessenan walhun. N(u)=an IŠTU NAM.RA GUD UDU

46. sarā dahhun, n(u)=an URUHattusi arha udahhun. URU-an=ma arha

47. warnunun. Nu=za ŠA KUR URUIshupitta URUGasga dān appa ÌR-ahhun.

48. Nu=mu ERIN2.MEŠ peskiwan dāir. Nu kī [...] INA MU.1.KAM iyanun.

──────────────────

49. Wetantanni=ma INA KUR URUUGU-TI pāun : nu=mu KUR URUTipiya kuit kururiyahhan harta,

50. nu=mu ERIN2.MEŠ UL peskit. Nu dUTU-ŠI URUKathaidduwan walhun.

51. N(u)=an IŠTU NAM.RA GUD UDU URUHattusi arha udahhun.

52. URU-an=ma arha warnunun.

──────────────────

53. Mahhan=ma=za=kan namma URUHattusi appa uwanun. Nu KUR URUIshupitta kuit

54. [...] dān appa tarhta. Nu=kan ABI=YA

55. [...] isparter

56. [...] n(u)=as=kan INA KUR URUGasga

57. [...]-asta

58. [...] SAG.DU.MEŠ BAL

59. [...] dUTU-ŠI URUKammaman

60. [... URU...-an-na] walhun